बालाश्मरी ।

दिवातिनिद्रालुतया प्रणालिका--। सुसूक्ष्मतः स्निग्धमनोज्ञभोजनात् ॥
कफोल्वणाद्दोषकृताश्मरीगणा । भवंति बालेषु यथोक्तवेदनाः ॥ १३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.