बालकोत्पन्नाश्मरीका सुखसाध्यत्व ।

अथाल्पसत्वादतियंत्रयोग्यत--। स्तथाल्पबस्तेरपि चाल्पमासंतः ॥
सदैव बालेषु यदश्मरीसुखा--। द्गृहीतुमाहर्तुमतीव शक्यते ॥ १४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.