उत्तरबस्तिसे पूर्वपश्चाद्विधेयविधि ।

प्रपीडयेत्तु प्रथमं विधानवित् । नियोजयेदुत्तरबस्तिमूर्जिताम् ॥
ततोऽपराण्हे पयसा च भोजयेत् । अतो विधास्ये वरबस्तिसत्क्रियाम् ॥ ३९ ॥
270

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.