अगारधूमादिवर्ति ।

अगारधूमोत्पलकुष्ठपिप्पली । सुसैंधवैः सद्बृहतीफलद्रवैः ॥
विलिप्तवर्तिं प्रविवेशयेद्बुधः । सुखेन सद्यो द्रवनिर्गमो भवेत् ॥ ४२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.