शतयोनक व उष्ट्रगललक्षण ।

सतोदभेदप्रचुरातिवेदनं । मरुत्प्रकोपाच्छतयोनकं भवेत् ॥
सतीव्रदाहज्वरमुग्रपैत्तिकं । भगंदरं चोष्ट्रगलोपमांकुरम् ॥ ४६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.