भगंदर छेदन क्रम ।

यदैवमन्योन्यगतागतिर्भवेत् । तदैकदा छेदनमिष्टमन्यथा ॥
क्रमक्रमेणैव पृथक्पृथग्गतिं । विदारयेद्यन्न बृहद्णं भवेत् ॥ ५६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.