जतुमणि लक्षण.

सहजमथ च लक्षोत्पन्नसन्मण्डलं तत् ।
कफरुधिरनिमित्तं रक्तमज्ञातदुःखम् ॥
शुभमशुभमितीत्थम् तं विदित्वा यथाव--।
ज्जतुमणिरपनेयं स्थापनीयो भिषग्भिः ॥ ५३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.