नीलिका लक्षण.

तदिह भवति गात्रे वा मुखे नीलिकाख्यं ।
बृहदुरुतरकृष्णं पित्तरक्तानिलोत्थम् ॥
तदनुविहितरक्तोन्मोक्षणालेपनाद्यैः ।
प्रशमनमिह सम्यग्योजयेदात्मबुध्या ॥ ५६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.