तारुण्यपिडका लक्षण.

तरुणपिटकिकास्ताः श्लेष्मजाः यौवनोत्थाः ।
बहलविरलरूपाः संभवंत्याननेऽस्मिन् ॥
मतियुतमुनिभिस्साध्याः कफध्नैः प्रलेपै--।
रनवरतमहानस्यप्रयोगैरनेकैः ॥ ५७ ॥
303

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.