सर्वरोगचिकित्सा संग्रह ।

पृथगपृथगपि प्रख्यातदोषैः सरक्तै--।
रिहबहुविधमार्गाः संभवंत्युद्धतास्ते ॥
सहजनिजविकारान् मानसान् सोपसर्गान् ।
अपि तदुचितमार्गैस्साधयेद्युक्तियुक्तैः ॥ ६३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

305