शूकरोग निदान व चिकित्सा.

परुषविषमपत्रोद्धट्टनं मेढ्रवृध्यैः ।
करमथनविशेषादल्पयोनिप्रसंगात् ॥
अधिकृतबहुशूकाख्यामयाः स्युस्ततस्तान् ॥
घृतबहुपरिषेकैः स्वेदनैः स्वेदयेच्च ॥ ८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.