गलगण्डलक्षण व चिकित्सा ।

गलगतकफमेदोजातगण्डामयाना--।
मधिकवमननस्यस्वेदतीव्रोपनाहान् ॥
सततमिह विधाय प्रोक्तपाकान्विदार्य ।
प्रतिदिनमथ सम्यग्योजयेच्छोधनानि ॥ २१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

290