अर्बुद चिकित्सा.

तमिह तदनुरूपप्रोक्तभैषज्यवर्गैः ।
परुषतरसुपत्रोघ्दट्टनासृक्प्रमोक्षैः ॥
अनुदिनमनुलेपस्नेहपत्रोपनाहै--।
रुपशमनविधानैः शोधनैः शौधयेत्तैः ॥ २३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.