विद्रधिका असाध्य दुःसाध्य लक्षण.

गुदहृदययकृन्नाभिप्लिहाबस्तिजातः ।
समुपजनितपाको विद्रधिर्नैव साध्यः ॥
विषमतरविपक्वो यश्च भिन्नोऽन्यदेशे ।
तमपि च परिहृत्य ब्रूहि दुःसाध्यतां च ॥ २६ ॥
292

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.