मंगलाचरण व प्रतिज्ञा ।

जिनमनघमनंतज्ञाननेत्राभिरामं ।
त्रिभुवनसुखसंपन्मूर्तिमत्यादरेण ॥
प्रतिदिनमतिभक्त्याऽनम्य वक्षाम्युदारं ।
ध्वजगतमुपदंशख्यातशूकाभिधानम् ॥ १ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.