पाषाणगर्दभ, जालकाली लक्षण.

हनुगतवरसंधौ तद्वदेवातिशोफम् ।
परुषविषमपाषणाधिकं गर्दभाख्यम् ॥
तदुपमगतपाकं जालकालं विसर्प--।
प्रतिममधिकपित्तोद्भूतदाहज्वराढ्यम् ॥ ४२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.