इरिवेल्लिका लक्षण.

शिरसि समुपजातामुन्नतां वृत्तशोफां ।
कुपितसकलदोषोद्भूतलिंगाधिवासाम् ॥
ज्वरयुतपरितापां तां विदित्वेरिवल्ली--।
मुपशमनविशैषैः साधयेद्बालकानाम् ॥ ४४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

299