विदारिका लक्षण.

त्रिभिरभिहितदोषैर्वंक्षणे कक्षदेशे ।
स्थिरतरगुरुशोफास्कंदवद्वा विदार्याः ॥
भवति तदभिधानख्यातरोगस्त्रिलिंग--।
स्तमपि कथितमार्गैः सर्वदोषक्रमेण ॥ ४८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.