सन्निपात रक्तमांस मेदोत्पन्न ओष्ठरोगोंके लक्षण.

समस्तलिंगाविह सन्निपातजा--। वसृक्प्रभूतौ स्रवतोऽतिशोणितौ ॥
स्थिरावतिस्थूलतरौ च मांसजौ । वसाघृतक्षौद्रनिभौ च मेदसा ॥ ४७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

319