अष्ठविध दंतरोग वर्णन प्रतिज्ञा व दालनलक्षण.

अथाष्टसंख्यान् दशनाश्रितामयान् । सलक्षणैस्साधुचिकित्सितैर्ब्रुवे ॥
विदारयंतीव च दंतवेदना । स दालनो नामगदोऽनिलोत्थितः ॥ ५० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.