सुषिरलक्षण व चिकित्सा.

रुजाकरश्शोफयुतस्सवेष्टजो । बलासरक्तप्रभवः कफावहः ॥
भवेत्स्वनाम्ना सुषिरं तमामयं । रुजांजनैर्लोध्रघनैः प्रसारयेत् ॥ ६९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.