रोहिणीके साध्यासाध्य विचार.

स्वभावतः कृच्छ्रतरातिरोहिणी । स्वसन्निपातप्रभवा कफात्मिका ॥
विवर्जयेद्या भिषजासृगुत्थिता । सुखेन साध्यात्र विधिर्विधीयते ॥ ८१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.