कण्ठशालूक लक्षण व चिकित्सा.

खरः स्थिरः कंटकसंचितः कफात् । गले भवः कोलफलास्थिसन्निभः ॥
सकंठशालूक इति प्रकीर्तितः । तमाशु शस्त्रेण विदार्य शोधयेत् ॥ ८३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.