मांस रोग मांसतान लक्षण

गले तनोति श्वयथुं क्रमात् क्रमात् । त्रिदोषलिंगोच्छ्रयवेदनाकुलम् ॥
स मांसरोगाख्यगलामयं नृणां । विनाशकृत्तीव्रविषोरगोपमम् ॥ ९३ ॥
330

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.