गलामय चिकित्सा व तालुरोगवर्णनप्रतिज्ञा.

गलामयं छर्दननस्यलेपन--। प्रलेपगण्डूषविशेषरूपणैः ॥
जयेदतस्तालुगतामयांतरं । ब्रवीमि तल्लक्षणतश्चिकित्सितैः ॥ ९४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.