तालुपुष्णप्पट लक्षण.

अरुक् स्थिरः कोलफलोपमाकृति--। र्बलासमेदः प्रभवोऽल्पवेदनः ॥
सतालुजः पुष्पटकस्तमामयं । विदार्य योगैः प्रतिसारयेत् भृशम् ॥ १०० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.