सर्वमुखगतरोगवर्णनप्रतिज्ञा.

निगद्य तालुप्रभवं नवामयं । मुखेऽखिले तं चतुरं ब्रवीम्यहम् ॥
पृथग्विचारीति विशेषनामकं त्रिदोषजं सर्वसरं तथापरम् ॥ १०३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.