बातज सर्वसर मुखपाक लक्षण ।

सतोदभेदप्रचुरातिवेदनैः । सरूक्षविस्फोटगणैर्मुखामयैः ॥
समन्वितस्सर्वसरस्सवातज--। स्तभामयं वातहरौषधैर्जयेत् ॥ १०५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

43 333
  1. स्नायुप्रतानप्रमवः इति ग्रंथांतरे ।