सर्व सर्वसररोग चिकित्सा ।

सपित्तरक्तानखिलान्मुखामयान् । जयेद्विरेकैः रुधिरप्रमोक्षणैः ॥
मरुत्कफोत्थान्वमनैः सुधूमकै--श्शिरोविरेकैः कवैलः प्रसारणैः ॥ १०८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.