सर्व मुखरोग चिकित्सा संग्रह ।

किमुच्यते वक्त्रगतामयौषधं । कफानिलघ्रं सततं प्रयोजयेत् ॥
स नस्य गण्डूषविलेपसारण--। प्रधूपनोद्यत्कबलानि शास्त्रवित् ॥ ११६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.