मुखगत असाघ्यरोग ।

इति प्रयत्नात्कथिता मुखामयाः । षडुत्तराः षष्ठिरिहात्मसंख्यया ॥
ततस्तु तेष्वोष्ठगता विवर्ज्यास्त्रिदोषमांसक्षतजोद्भवास्त्रयः ॥ ११८ ॥
336

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.