मातुलुंगाद्यंजन.

समातुलुंगाम्लकसैंधवान्वितं । निशाभयानागरपिप्पलीत्रयम् ॥
विघट्टयेदुज्ज्वलताम्रभाजने । हरीतकीतेलसुधूपितं मुहुः ॥ १५२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.