कफज सर्वनेत्ररोगोंके चिकित्सा संग्रह.

कफोद्भवानक्षिगताखिलामया--। नुपाचरेदुक्तसमस्तभेषजैः ॥
विशेषतः कोमलशिग्रुपल्लव--। प्रधानजातीपुटपाकसद्रसैः ॥ १५४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.