अन्यतो वात लक्षण.

विलोचनस्थो भ्रुवि संचितोऽनिलः । शिरोवहां कर्णहनुप्रभेदिनीं ।
करोति मन्यास्वपि तीव्रवेदनां । तमन्यतो वातमुशन्ति संततम् ॥ १६५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.