आम्लाध्युषित लक्षण.

विदाहिनाम्लेन निषेवितेन त--। द्विपच्यते लोचनमेव सर्वतः ॥
सलोहितं शोफयुतं विदाहव--। द्भवेत्तदाम्लाध्युषितस्तु रक्ततः ॥ १६६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.