शिरोत्पात लक्षण.

यदक्षिराज्यो हि भवंति लोहिताः । सवेदना वाष्यथवा विवेदनाः ॥
मुहुर्विसृज्यन्त्यसृजः प्रकोपतो । भवेच्छिरोत्पात इतीरितो गदः ॥ १६७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.