पित्तजस्राव व रक्तजस्रावलक्षण.

स्रवेत्सदा स्रावमतो वलासजो । निशाद्रवाभं स्रवतीह पित्तजः ।
सशोणितः शोणितसंभवो यतश्चतुर्विधाः स्रावगपदा उदीरिताः ॥ १७५ ॥