वर्त्मगतरोगवर्णनप्रतिज्ञा.

अतःपरं वर्त्मगतामयान्ब्रुवे । स्वदोषभेदाकृतिनामसंख्यया ॥
विशेषतस्तैः सह साध्यसाधन--। प्रधानसिद्धांतसमुद्धतौषधैः ॥ १७७ ॥
350

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.