वर्त्मशर्करा लक्षण.

खरा महास्थूलतरा प्रदूषणा । स्ववर्त्मकेरे पिटकावृतापरैः ॥
ससूक्ष्मकण्डूपिटकागणैर्भवेत् । कफानिलाभ्यामिह वर्त्मशर्करा ॥ १८१ ॥
351

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.