कर्णकण्डू, कर्णगूथ, कर्णप्रतिनादके लक्षण.

कफेन कण्डूः श्रवणेषु जायते । स एव शुष्को भवतीह गूथकः ॥
स गूथ एव द्रवतां गतः पुनः । पिधाय कर्णं प्रतिनादमावहेत् ॥ १५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.