कर्णपाक, विद्रधि, शोथ, अर्शका लक्षण.

सुपक्वभिन्नादिकविद्रधेर्वशात् । स कर्णपाकाख्यमहामयो भवेत् ॥
अथापरे चार्बुदशोफविद्रधि--। प्रधानदुर्नामगणा भवंत्यपि ॥ १६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.