अर्जुन व पिष्टकलक्षण.

एकः शशस्य क्षतजोपमाकृति--। र्व्यवस्थितो बिंदुरिहार्जुनामयः ॥
सितोन्नतः पिष्टनिभः सिताश्रयः । सुपिष्टकाख्यो विदितो विवेदनः ॥ २०२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

50 356
  1. यथार्श एव इति पाठांतरं ।