तृतीयपटलगतदोषलक्षण.

अधो न पश्यत्यथ चोर्ध्वमीक्षते । तृतीयमेवं पटलं गतेऽखिलान् ॥
स केशपाशान्मशकान्समक्षिकान् । सजालकान् पश्यति दोषसंचये ॥ २१३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.