नक्तांध्य लक्षण.

त्रिषु--स्थितोऽल्पः पटलेषु दोषो । नरस्य नक्तांध्यमिहावहत्यलम् ॥
दिवाकरेणानुगृहीतलोचनो । दिवा स पश्येत् कफतुच्छभावतः ॥ २१४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

359