विदग्धदृष्टिनामक षड्विध रोग व पित्तविदग्ध लक्षण.

स्वदृष्टिरोगानथ षड्ब्रवीम्यहं । प्रदुष्टपित्तेन कलंकितान्स्वयं ।
सुपीतलं पित्तविदग्धदृष्टिरप्यतीव पीतानखिलान्प्रपश्यति ॥ २२१ ॥
361

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.