कफविदग्धदृष्टि लक्षण.

तथैव स श्लेष्मविदग्धदृष्टिर--। प्यतीव शुक्लान्स्वयमग्रतः स्थितान् ॥
शशांकशंखस्पटिकामलद्युतीन् । प्रपश्यति स्थावरजंगमान् भृशं ॥ २२२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.