गम्भीरदृष्टिलक्षण.

प्रविष्टदृष्टिः पवनप्रपीडिता । रुजाभिभूतातिविकुंभिताकृतिः ।
भवेच्च गंभीरविशेषसंज्ञया । समन्विता दुष्टविशिष्टदृष्टिका ॥ २२६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.