वातज+असाध्य रोग.

रोगास्ते षडधिकसप्ततिश्च सर्वे ।
तत्रादौ हतसहिताधिमंथरोगाः ॥
गंभीरा दृङ्निमिषाहतं च वर्त्मा--
साध्याः स्युः पवनकृताश्चतुर्विकल्पाः ॥ २३१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.