याप्य रोगोंके नाम व असाध्य नेत्ररोगोंके नाम.

काचाः षडप्यधिकपक्ष्मगतप्रकोपाः ।
याप्या भवंत्यभिहिताः पुनरप्यसाध्याः ॥
तान्वर्जयेदनिलशोणितसन्निपातात् ।
प्रत्येकशोपि चतुरश्चतुरश्च जातान् ॥ २५२ ॥
श्लेष्मोत्थमेकमपि पित्तकृतौ तथा द्वौ ।
द्वावेव बाह्यजनितौ च विववर्जयेत्तान् ॥
369

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.