धूमदर्शी व सर्व श्लेष्मजनेत्ररोगोंकी चिकित्सा.

गव्यं घृतं सततमेव पिबेच्च नस्यं ।
तेनैव साधु विदधीत स धूमदर्शी ॥
श्लेष्मामयानपि च रूक्षकटुप्रयोगैः ।
शीघ्रं जयेदधिकतीक्ष्णशिरोविरेकैः ॥ २६१ ॥
372

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.